REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DEKO EKO
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://dekoeko.pl/ oraz https://dekoeko.com/ (dalej jako: „DEKO EKO”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień , zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez DEKO EKO BV.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół DEKO EKO

 

 

 1. O NAS

  1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasady i warunki, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, rejestracja, przeglądanie treści, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

  2. Właścicielem DEKO EKO jest DEKO EKO B.V.  z siedzibą w Amsterdamie (adres siedziby i adres do doręczeń: Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam, Królestwo Niderlandów), wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego (Handelsregister) prowadzonego przez niderlandzką Izbę Handlową (Kamer van Koophandel), pod numerem KVK: 71425675, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (numer BTW) NL858710870B01, adres poczty elektronicznej: biuro@dekoeko.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 798 834 393 (dalej jako: „Administrator”).

 1. KONTAKT

  1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Administratorem jest formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: designers@dekoeko.com), za pośrednictwem której można wymieniać z Administratorem informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. DEFINICJE

  1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. ADMINISTRATOR, DEKO EKO – DEKO EKO B.V.  z siedzibą w Amsterdamie (adres siedziby i adres do doręczeń: Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam, Królestwo Niderlandów), wpisana do niderlandzkiego rejestru handlowego (Handelsregister) prowadzonego przez niderlandzką Izbę Handlową (Kamer van Koophandel), pod numerem KVK: 71425675, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (numer BTW) NL858710870B01, adres poczty elektronicznej: biuro@dekoeko.com oraz numer telefonu kontaktowego: +48 798 834 393. 

   2. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Cennik dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”, jako załącznik do niniejszego Regulaminu lub na lub na innych stronach dostępnych dla użytkowników serwisu.

   3. Projektant – Użytkownik będący producentem Produktów tworzonych z odpadów, dla którego korzystanie z Serwisu i zawieranie umów poprzez Serwis jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą. 

   4. E-KUPON – wygenerowany przez Administratora bon podarunkowy umożliwiający jego posiadaczowi opłacenie umowy sprzedaży Produktu. 

   5. KLIENT INDYWIDUALNY – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu przeglądania ofert Produktów w Sklepie lub nabywania tych Produktów w drodze umów sprzedaży.

   6. KLIENT BIZNESOWY – Użytkownik posiadający odpady, które mogą zostać przekształcone na Produkty, zainteresowany współpracą z Projektantami lub zainteresowany zakupem Produktów w Sklepie, dla którego korzystanie z Serwisu i zawieranie umów poprzez Serwis jest bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą.

   7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Internetowego.

   9. KONTO PROJEKTANTA – Konto Użytkownika będącego Projektantem umożliwiające m.in. wystawianie Produktów w sklepie, branie udziału w wyzwaniach upcyklingowych tworzonych w Serwisie przez Klientów Biznesowych, przesyłanie zgłoszeń/projektów w odpowiedzi na Wyzwania upcyklingowe oraz zapytania o produkcję.

   10. KONTO KLIENTA INDYWIDUALNEGO – Konto Użytkownika będącego Klientem Indywidualnym umożliwiające w m.in. nabywanie Produktów w Sklepie w ramach umów sprzedaży.

   11. KONTO KLIENTA BIZNESOWEGO – Konto Użytkownika będącego Klientem Biznesowym umożliwiające w m.in. przekazanie odpadów i zużytych przedmiotów do upcyklingu, zlecanie projektów poprzez funkcjonalność Wyzwania, korzystanie z wyszukiwarki Smart Matching, tworzenie Shop-in-shopów.

   12. KUPUJĄCY – Użytkownik nabywający Produkt od innego Użytkownika (Sprzedającego) w ramach umowy sprzedaży Produktu zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

   13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom otrzymywanie od Administratora cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.

   14. ODPAD - przedmiot powstały w wyniku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, z którego Użytkownik może wytworzyć Produkt mogący następnie być przedmiotem Umowy Sprzedaży w Serwisie. Odpady, na których zbieranie lub przetwarzanie konieczne jest posiadanie odpowiednich zezwoleń, będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty posiadające właściwe zezwolenia. Użytkownicy są zobowiązani posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia w powyższym zakresie, jeżeli są one wymagane właściwymi przepisami.  

   15. PRODUKT – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa będąca przedmiotem umowy sprzedaży Produktu zawieranej za pośrednictwem Serwisu przez Klienta i Organizatora.

   16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

   17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DEKO EKO – serwis internetowy prowadzony przez Administratora i dostępny pod adresem internetowym https://dekoeko.pl/ oraz https://dekoeko.com/

   18. SKLEP / SHOP IN SHOP – wyodrębniona część Serwisu Internetowego umożliwiająca zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcami i Klientami.

   19. WYZWANIE - konkurs na projekt Produktu ogłaszany w Serwisie przez Klienta Biznesowego i skierowany do Projektantów.

   20. SMART MATCHING - dostępna w Serwisie wyszukiwarka umożliwiająca szybkie odnalezienie i zamówienie gotowych Produktów upcyklingowych. 

   21. SPRZEDAWCA – Użytkownik sprzedający Produkt  innemu Użytkownikowi (Kupującemu) w ramach umowy sprzedaży Produktu zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

   22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

   23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   24. UŻYTKOWNIK – Projektant, Firma dysponująca Odpadem, Klient detaliczny będący  (1) osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osobą prawną; albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z serwisu DEKO EKO oraz Usług Elektronicznych dostępnych w DEKO EKO. 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  3. Administrator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

  4. Administrator informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z Serwisu i Usług Elektronicznych, jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia teleinformatycznego Użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swoje urządzenie, który wykorzystuje korzystając z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Administrator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności (link) opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora.

  6. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem DEKO EKO, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. W przypadku niektórych Usług Elektronicznych, Administrator może określić dodatkowe warunki dostępu.

  2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto (w tym w zależności od rodzaju Użytkownika: Konto Klienta Indywidualnego, Konto Klienta Biznesowego, Konto Projektanta) wraz z dedykowanymi im funkcjonalnościami jak: Smart Matching, Wyzwania upcyklingowe, Prześlij odpady, Zamów prototyp, Poproś o wycenę hurtową, Rekomendacje biznesowe dla Projektantów, Rekomendacje upcyklingowe dla biznesu oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA PROJEKTANTA

  1. Korzystanie z Konta Projektanta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) przejściu do zakładki  „Zarejestruj się”; (2) wyborze rodzaju Konta; (3) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (4) kliknięciu pola „Wyślij zgłoszenie” oraz po zatwierdzeniu Konta Projektanta przez Administratora – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Projektantem. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Projektanta danych wskazanych w formularzu rejestracji Konta jako obowiązkowe. Aby aktywnie i w pełni korzystać z konta projektanta niezbędne jest wypełnienie profilu Projektanta - dedykowanych zakładek i pól  oraz dodanie co najmniej jednego produktu do profilu. Szczegóły proces rejestracji opisany jest w sekcji FAQ dostępnej na stronie dekoeko.pl.   

  2. Konto Projektanta umożliwia (w zależności od wersji)  dostęp do panelu zarządzania zawierającego szereg funkcjonalności, w tym w szczególności:

   1. wystawianie Produktów w Sklepie dostępnym jako część Serwisu Internetowego i zawieranie za pośrednictwem Serwisu z Klientami Indywidualnymi oraz z Klientami Biznesowymi umów sprzedaży Produktów.

   2. branie udziału w projektach biznesowych tworzonych w Serwisie przez Klientów Biznesowych, w tym np. rezerwowanie odpadów zarejestrowanych w Serwisie przez tych Klientów.

   3. przesyłanie zgłoszeń/projektów w odpowiedzi na Wyzwania upcyklingowe utworzone przez Klientów Biznesowych.

  3. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany, w tym w szczególności: adresu kontaktowe, nr konta bankowego, ilości i dostępności produktów na profilu oraz terminu realizacji produktu   .

  4. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.

  5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

  6. Konto Projektanta jest bezpłatne. 

  7. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pomocą opcji dostępnej w ramach Konta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoeko.com. Usunięcie Konta nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem subskrypcji Konta w odpłatnej wersji. 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA KLIENTA BIZNESOWEGO

  1. Korzystanie z Konta Klienta Biznesowego możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) przejściu do zakładki  „Zarejestruj się”; (2) wyborze rodzaju Konta; (3) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (4) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz po zatwierdzeniu Konta Klienta Biznesowego przez Administratora – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Klientem Biznesowym. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Projektanta danych wskazanych w formularzu rejestracji Konta jako obowiązkowe. Szczegółowo proces rejestracji opisany jest w sekcji FAQ dostępnej na stronie dekoeko.pl.

  2. Konto Klienta Biznesowego umożliwia dostęp do panelu zarządzania zawierającego (w zależności od wersji opisanych w punkcie 6.6) szereg funkcjonalności, w tym w szczególności:

   1. zarejestrowanie  Odpadów i zużytych przedmiotów do upcyklingu dzięki funkcji konta - Moje Odpady;

   2. zlecenie projektu i zamówienie partii gadżetów firmowych lub innego rodzaju Produktów użytkowych wytworzonych przez współpracujących z Administratorem Projektantów, w tym z odpadów przekazanych przez Klienta Biznesowego;

   3. zamawianie prototypów Produktów dzięki funkcji “Zamów prototyp”.

   4. zamawianie wyceny hurtowej Produktów dzięki funkcji “Poproś o wycenę hurtową”.

   5. szybkie odnalezienie i zamówienie gotowych Produktów upcyklingowych dzięki inteligentnej wyszukiwarce Smart Matching;

   6. wystawianie wybranych Produktów w dedykowanym Sklepie dostępnym jako część Serwisu Internetowego i zawieranie za pośrednictwem Serwisu z Klientami Indywidualnymi oraz z klientami firmowymi i umów sprzedaży Produktów - w ramach funkcjonalności Shop in Shop.

  3. Klient Biznesowy obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

  4. Klient Biznesowy obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi, w tym w szczególności osobami niebędącymi pracownikami Klienta Biznesowego. Klient Biznesowy nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta, za wyjątkiem osób pochodzących z tej samej organizacji (na własne ryzyko).

  5. Klient Biznesowy może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta Biznesowego w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

  6. Konto Klienta Biznesowego jest bezpłatne.

  7. Umowy zawierane z użyciem Konta Klienta Biznesowego są co do zasady odpłatne, chyba że w treści danej umowy wskazano inaczej.

  8. Usługa Elektroniczna Konto Klienta Biznesowego świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pomocą opcji dostępnej w ramach Konta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoeko.com. Usunięcie Konta nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem subskrypcji Konta Basic lub Premium. 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

  1. Korzystanie z Konta Klienta Indywidualnego możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) przejściu do zakładki  „Zarejestruj się”; (2) wyborze rodzaju Konta; (3) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (4) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Klientem Indywidualnym. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracji Konta Klienta Indywidualnego jako obowiązkowe.

  2. Klient Indywidualny obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

  3. Klient Indywidualny obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Klient Indywidualny nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.

  4. Klient Indywidualny może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta Indywidualnego w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.

  5. Konto Klienta Indywidualnego jest bezpłatne.

  6. Usługa Elektroniczna Konto Klienta Indywidualnego świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoeko.com. 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

  1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w sekcji „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane kolejne edycje Newslettera, a następnie kliknięciu pola „Prześlij”.

  2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoeko.com. Wypisanie się z Newslettera następuje po upływie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy, a w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera umieszczonego w otrzymanej wiadomości email w ramach Newslettera wypisanie się następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 1. REZERWACJA ODPADÓW

  1. Serwis Internetowy umożliwia rezerwację przez Projektantów odpadów zarejestrowanych wcześniej przez Klientów Biznesowych.

  2. Klient Biznesowy może zarejestrować odpady do rezerwacji poprzez wykonanie przejście wszystkich kroków wskazanych w formularzu rejestracji odpadów oraz podanie informacji o odpadach wskazanych jako obowiązkowe.

  3. Projektant może dokonać rezerwacji zarejestrowanych w powyższy sposób odpadów z użyciem funkcjonalności Konto Projektanta.

  4. Umowa o przekazanie odpadów jest zawierana automatycznie pomiędzy Projektantem a Klientem Biznesowym poprzez rezerwację odpadów przez Projektanta. Jeżeli Klient Biznesowy zarejestrował odpady jako odpłatne, Projektant jest obowiązany do niezwłocznej zapłaty ceny odpadów oraz ewentualnej ceny dostawy. Klient Biznesowy jest obowiązany do wydania lub dostawy odpadów (gdy tak uzgodniono) nie wcześniej niż po zaksięgowaniu powyższej kwoty na koncie bankowym lub rozliczeniowym Klienta Biznesowego. DekoEko umożliwia zawarcie umowy poprzez funkcjonalności Serwisu Internetowego, nie jest jednak jest stroną oraz nie posiada odpadów będących przedmiotem umowy. 

 1. KONKURS NA PRODUKT (CHALLENGE)

  1. Serwis Internetowy umożliwia utworzenie przez Klienta Biznesowego Wyzwania / konkursu na projekt Produktu wykonanego z odpadów zarejestrowanych wcześniej przez Klienta Biznesowego.

  2. Klient Biznesowy może utworzyć konkurs (“Wyzwanie”) poprzez wykonanie następujących czterech kroków: (1) zalogowanie się na Konto Klienta Biznesowego, (2) przejście do zakładki „wyzwania/stwórz nowe wyzwanie ”, (3) wypełnienie formularza konkursowego oraz (4) kliknięciu pola „Opublikuj wyzwanie”. W formularzu rejestracji odpadów konieczne jest podanie  informacji o danych odpadach wskazanych jako obowiązkowe.

  3. Projektant może zgłosić Administratorowi własny projekt Produktu dotyczący zarejestrowanych w powyższy sposób odpadów z użyciem funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników posiadających Konto Projektanta. Administrator przedstawia propozycje Klientowi Biznesowemu.

  4. Klient Biznesowy wybiera ze zgłoszonych projektów projekt najbardziej mu odpowiadający i zgłasza ten wybór Administratorowi. Klient Biznesowy zawiera z Administratorem umowę o wykonanie Produktu na podstawie zwycięskiego projektu. Rozliczenia w ramach powyższej umowy są dokonywane pomiędzy Klientem Biznesowym i Administratorem. Administrator zawiera równolegle umowę o wykonanie Produktu na podstawie zwycięskiego projektu z Projektantem będącym autorem zwycięskiego projektu. Rozliczenia w ramach powyższej umowy są dokonywane pomiędzy Projektantem i Administratorem. Termin wykonania Produktu, sposób płatności oraz sposób dostawy/odbioru przez Administratora są ustalane każdorazowo przez Klienta Biznesowego i Administratora oraz Projektanta i Administratora. 

 1. WYCENA HURTOWA PRODUKTU

  1. Serwis Internetowy umożliwia utworzenie przez Klienta Biznesowego prośby o wycenę hurtową Produktu. 

  2. Klient Biznesowy może utworzyć prośbę o wycenę hurtową Produktu poprzez wykonanie następujących pięciu kroków: (1) zalogowanie się na Konto Klienta Biznesowego, (2) użycie wyszukiwarki Smart Matching lub przejście do Sklepu oraz znalezieniu interesującego go Produktu (3) kliknięciu przycisku „Zapytaj o wycenę hurtową”, (4) wypełnienie formularza prośby o wycenę oraz (5) kliknięciu pola “Wyślij zapytanie do Projektanta”. W formularzu rejestracji prośby o wycenę konieczne jest podanie informacji o Produkcie wskazanych jako obowiązkowe.

  3. Administrator przekazuje prośbę o wycenę hurtową Projektantowi. Projektant może przesłać  wycenę hurtową Produktu w odpowiedzi na powyższą prośbę, z użyciem funkcjonalności Serwisu.

  4. W razie akceptacji przez Klienta Biznesowego powyższej wyceny, Administrator zawiera z Projektantem umowę sprzedaży Produktu w uzgodnionej ilości hurtowej. Rozliczenia w ramach powyższej umowy są dokonywane pomiędzy Klientem Biznesowym i Administratorem oraz odrębnie pomiędzy Projektantem i Administratorem. Administrator zawiera równolegle umowę sprzedaży Produktu w uzgodnionej ilości hurtowej z Projektantem. Termin wykonania Produktu, sposób płatności oraz sposób dostawy/odbioru przez Administratora są wskazywane każdorazowo przez Projektanta w ofercie i uzgadniane przed zawarciem umów sprzedaży. 

 1. ZAMÓWIENIE PROTOTYPU PRODUKTU

  1. Serwis Internetowy umożliwia zamówienie przez Klienta Biznesowego prototypu Produktu wykonanego z odpadów zarejestrowanych wcześniej przez Klienta Biznesowego.

  2. Klient Biznesowy może utworzyć prośbę o przesłanie prototypu Produktu poprzez wykonanie następujących pięciu kroków: (1) zalogowanie się na Konto Klienta Biznesowego, (2) przejście do Sklepu oraz znalezieniu interesującego go Produktu (3) kliknięciu przycisku “Zamów prototyp”, (4) wypełnienie formularza prośby o wycenę oraz (5) kliknięciu pola “Wyślij zapytanie do Projektanta” W formularzu rejestracji prośby o wycenę konieczne jest podanie informacji o Produkcie wskazanych jako obowiązkowe.

  3. Administrator przekazuje prośbę o przesłanie prototypu Produktu Projektantowi. Projektant może przesłać  Klientowi Biznesowemu propozycję dotyczącą prototypu Produktu z użyciem funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników posiadających Konto Projektanta. 

  4. W razie akceptacji przez Klienta Biznesowego powyższej wyceny, Administrator zawiera z Projektantem umowę sprzedaży prototypu Produktu. Rozliczenia w ramach powyższej umowy są dokonywane pomiędzy Klientem Biznesowym i Administratorem oraz odrębnie pomiędzy Projektantem i Administratorem. Administrator zawiera równolegle umowę sprzedaży prototypu Produktu z Klientem Biznesowym. Termin wykonania prototypu, sposób płatności oraz sposób dostawy/odbioru przez Administratora są wskazywane każdorazowo przez Projektanta w ofercie i uzgadniane przed zawarciem umów sprzedaży. 

 2. SKLEP I UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU

  1. Klient Biznesowy, któremu na podstawie odrębnych ustaleń Administrator utworzył dedykowany sklep w ramach Serwisu tzw. “Shop in Shop” (zgodnie z pkt 6.2.d), a także każdy Projektant, mają możliwość jako Sprzedawcy wystawienia ofert sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza za pośrednictwem Konta Projektanta lub Konta Klienta Biznesowego. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiona w Serwisie Internetowym.

  2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać: 

   1. główne cechy Produktu; 

   2. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

   3. informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę o Prawach Konsumenta, jeżeli informacje te nie znajdują się w niniejszym Regulaminie Serwisu.

  3. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

  4. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu oraz ofert przygotowanych dla Klientów Biznesowych (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą przed zakupem poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego a także z własnej oferty dostępnej poza Serwisem, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo sklepów internetowych lub serwisów aukcyjnych.

  5. Administratorowi należna jest od każdej umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie prowizja w wysokości wskazanej procentowo części ceny określonej przez Sprzedawcę przy wystawianiu Projektu, którą Administrator dolicza każdorazowo do tej ceny. Cena widoczna dla Kupującego w Serwisie uwzględnia powyższą prowizję. 

  6. Administrator nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Administrator nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i prowadzeniu sprzedaży.

  7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Projektant jest obowiązany na bieżąco aktualizować dostępność swojej oferty, cenniki, ilość dostępnych sztuk i bierze za powyższe odpowiedzialność. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

  8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich.

  9. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów sprzedaży, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osób, do których stosuje się niektóre z praw konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.

  10. Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym za pomocą Serwisu ma następujący przebieg: Kupujący składa zamówienie (przyjmuje ofertę sprzedaży) za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie w zakładce „Sklep” – złożenie zamówienia następuje w chwili kliknięcia przez Kupującego pola „Potwierdź zakup” w formularzu zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

  11. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Użytkownika będącego Kupującym oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży.

  12. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane Kupującego podane przez niego w ramach formularza zamówienia.

  13. Po zawarciu umowy Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny. DekoEko umożliwia zawarcie umowy sprzedaży i jej opłacenie poprzez funkcjonalności Serwisu Internetowego i pobiera prowizję, wskazaną w Cenniku, a następnie pośredniczy w przekazaniu płatności na rzecz Designera.

  14. Kupujący ma możliwość złożenia jednego zamówienia za pomocą formularza zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne umowy sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

 1. E-KUPONY

  1. Administrator może na prośbę Klienta Biznesowego wygenerować E-kupony, którymi posiadacze tych bonów mogą płacić za zakupy w Sklepie. E-kupony mogą mieć wskazaną wartość nominalną lub mieć formę zniżkową (umożliwiać zakup Produktu w cenie obniżonej o wartość określoną procentowo).

  2. Klient Biznesowy oraz Administrator dokonują każdorazowo ustaleń co do ilości E-kuponów, ich wartości oraz sposobu i terminu zapłaty. Po otrzymaniu E-kuponów, Klient Biznesowy może je udostępniać dowolnym osobom w celu płacenia E-kuponami za Produkty w Sklepie.

  3. Aby wykorzystać e-kupon należy podczas zawierania umowy sprzedaży Produktu w Sklepie w odpowiednim polu w formularzu zamówienia wpisać poprawnie kod E-kuponu. Po zapisaniu zamówienia wartość umowy sprzedaży Produktu zostanie pomniejszona o wartość E-kuponu. Administrator zwraca Sprzedającemu, na którego Produkt został wykorzystany dany E-kupon wartość, o którą została zmniejszona cena Produktu w wyniku wykorzystania E-kuponu.

  4. W przypadku wartości zamówienia przekraczającej wartość E-kuponu, Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę.

  5. E-kupon nie podlega wymianie na gotówkę.

 1. PŁATNOŚCI W SERWISIE

  1. Administrator udostępnia Użytkownikom następujące sposoby płatności z tytułu odpłatnych funkcjonalności Serwisu oraz z tytułu umów zawieranych w Serwisie zarówno z Administratorem, jak i bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami:

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy.

  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą.

  1. Użytkownik może zrezygnować z abonamentu w każdej chwili przed zakończeniem danego okresu abonamentowego. Okresem abonamentowym jest jeden miesiąc liczony od dnia aktywowania przez Administratora na żądanie Użytkownika odpłatnej wersji Konta. Zaksięgowanie płatności za dany okres abonamentowy jest warunkiem dostępu Użytkownika w tym okresie abonamentowym do danej wersji Konta. 

  2. W przypadku umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Sklepu, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie  1 dnia kalendarzowego od dnia złożenia zamówienia. W przypadku płatności za odpłatną wersję Konta, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności za pierwszy okres abonamentowy natychmiastowo, a za każdy kolejny okres abonamentowy, do dnia rozpoczęcia tego okresu. W przypadku innych umów, termin płatności ustalany jest indywidualnie przez strony. 

 1. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem umowy sprzedaży Produktu w Sklepie są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z umową sprzedaży Produktu Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych i wytycznych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży .

  2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania
   z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
   w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz w pkt 18 niniejszego Regulaminu.

  3. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, umowami zawieranymi z Administratorem i Usługami Elektronicznymi Użytkownik może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@dekoeko.com).

  2. Administrator zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

  3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 18.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Administratorem może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: designers@dekoeko.com. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży..

  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 27 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

   1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

   3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  10. Zawarte w niniejszym punkcie 18. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Administratora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, ani przedsiębiorcą na prawach konsumeta. 

  2. Przedsiębiorca na prawach konsumeta, o którym mowa w powyższym punkcie jest to osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, jednkaże nie posiadających dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu określonego w pkt. 13.4 Regulaminu, Administrator jest uprawniony zablokować i usunąć Konto tego Użytkownika.

  4. Administrator jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Administrator uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.

  5. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
   z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

  6. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych w działaniu serwisu.

  7. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora.

  8. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Administratorowi przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Administratora. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 1. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ 

  1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie, lub korzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dekoeko.com.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Produktów oferowanych przez tego Użytkownika w Serwisie, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami: 

   1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są: 

    1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Administratora;

    2. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

    3. wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich. 

    4. wystawienie oferty Produktu przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w Regulaminie; 

    5. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,

    6. składanie zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży; 

    7. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika; 

    8. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

    9. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika; 

   2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownika dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych – w tym w szczególności Konta. 

   3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownika dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych - w tym w szczególności Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych umów sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. 

   4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

   5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Administrator cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika. Administrator cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Administrator cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.

   6. Administrator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Administrator podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Administrator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Administrator może podjąć stosowną decyzję. Administrator w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 22) ust. 2 ppkt a. lit. vii-ix Regulaminu.

   7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Administrator przekazuje temu Użytkownikowi – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji; 

   8. W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Administrator:

    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

    2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;

    3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Administrator przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

  1. Uzasadnienie decyzji Administratora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Administrator nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Administrator może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

  2. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 18. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Użytkownika, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

  1. Administrator zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach oferty wystawionego Produktu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych zamówień i zawartych umów sprzedaży dotyczących tych treści. 

  2. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownika nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę umów sprzedaży.

  3. Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownika pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

 1. DOSTĘP DO DANYCH

  1. Administrator i Użytkownik podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, których Użytkownik dostarcza na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:

   1. Użytkownicy, którzy nie zawierają umów poprzez Serwis: dane danego Użytkownika zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (nazwa) zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów w Serwisie; 

   2. Użytkownicy zawierający umowy za pośrednictwem Serwisu (w tym np. umowy sprzedaży Produktów): takie same dane, jak Użytkownicy, którzy nie zawierają umów poprzez Serwis, a ponadto dane dotyczące zawieranej umowy i jeżeli jest ona zawierana z innym Użytkownikiem, dane tego użytkownika.

   3. Administrator: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Użytkowników w Serwisie, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Administrator przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Serwisu. 

 1. PRZERWY TECHNICZNE

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Administratora (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Administrator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

  2. Administrator obowiązany jest informować niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

  3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Administrator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

  4. Administrator planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora. Administrator informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy. 

  5. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

  6. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Administratora.

 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Administrator posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

  2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 

  3. Znaki handlowe Administratora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Użytkownik umieszczając lub przesyłając zdjęcia i opisy Produktów w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line.

  5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu zdjęć i opisów Produktów, do których to ddjęć i opisów prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o korzystanie z Konta Użytkownika), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili Usługodawcy oraz grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Serwisem Internetowym w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz profili Usługodawcy, grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Serwisem Internetowym w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Nadto, Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać w stosunku do Usługodawcy autorskich praw osobistych do ww. treści oraz zezwala Usługodawcy na ich przerabianie i modyfikowanie oraz dalsze rozpowszechnianie we wskazanym zakresie bez oznaczenia autorstwa (imienia i nazwiska, firmy, loginu) Użytkownika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Językiem stosowanym w komunikacji Administratora z użytkownikiem jest, w zależności od wyboru Użytkownika i wersji serwisu, język polski lub angielski.

  2. Zmiany Regulaminu: 

   1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmian w zakresie odpłatności, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 

   2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 27 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

   1. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

   2. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Administratorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

    1. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

    2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

   3. Administrator może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 27 ust. 2 Regulaminu, w przypadku, gdy Administrator:

    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,

    2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

   4. W przypadkach, o których mowa pkt. 27.2 litera d. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator. 

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Administrator gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

DANE SPRZEDAWCY / ADMINISTRATORA

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół DEKO EKO

 

Załącznik nr 1 - cennik Serwisu Internetowego

 

 

Usługa Cena
KONTO PROJEKTANTA bezpłatne
KONTO KLIENTA BIZNESOWEGO bezpłatne
Prowizja od każdej umowy sprzedaży między Klientem Indywidualnym (Kupującym) a Projektantem (Sprzedawcą)  zawieraną w Sklepie  10%